Bigg Boss 10

Bigg Boss 10 Latest News & Gossips | Bigg Boss Season 10 Contestants Name List 2016 | Watch Bigg Boss 10 Full Episodes Online & Tv Telecast @ Voot.com, JioTv Colors | Bigg Boss 10 Live Feed 24X7 Live Streaming | Who Will Win Bigg Boss 10, BB 10 Winner Name
Cool^ Friendship Day Captions for Instagram, Status for Whatsapp & Facebook


Friendship Day Captions & Status – The glorious event of Friendship Day is celebrated throughout the world on the first Sunday of August month every year. It is an extra special day when millions of people all over the globe extravagantly celebrate the precious bond of friendship. This year, the lovely occasion of Friendship Day will be observed on Sunday, August 6. On this day people indulge in a great enthusiasm and joyous mood in order to commemorate the event along with their buddies by exchanging a lot of lavish gifts, greetings, and wishes.

Below given are the best Friendship day status, captions for Instagram, Facebook and Whatsapp, that we have especially collected for you.

Happy Friendship Day Captions for Instagram

Friendship Day is the perfect time to honor and showcase your heartfelt gratitude towards your beloved friends. Therefore to express this most beautiful relationship of companionship, here we have come up with some heart-warming and amazing Friendship Day Captions for Instagram which you will find below. This Friendship Day, you can share these inspirational, funny and sweet Happy Friendship Day Quotes for Instagram to delight your besties a very Happy Friendship Day 2017. Check out our exclusive collection of mind-blowing and touchy Friendship Day Instagram Captions.

Good frìënds årë hård to fìnd, dìffìcult to lëåvë, ìmpossìblë to forgët.

Å frìënd ìs somëonë who knows åll åbout you ånd stìll lovës you.

Å dåy spënd wìth frìënds ìs ålwåys å dåy wëll spënd.

Friendship Day Instagram Captions

Friendship Day Caption

Friendship Day Caption

Å frìënd ìs somëonë who cån sëë thë truth ånd påìn ìn you ëvën whën you årë foolìng ëvëryonë ëlsë.

Frìëndshìp ìs å wondërful word, ìt mìght bë thë most bëåutìful onë on ëårth. Frìëndshìp ìs somëthìng powërful, å gìft of grëåt våluë!

Å frìënd knows thë song ìn my hëårt ånd sìngs ìt to më whën my mëmory fåìls. ~Donnå Robërts

Ì know frìëndshìp ìs hård to këëp, but ëvën ìf ìt gëts hårdër ì wont gìvë up,coz ìf ìts hård 2 këëp u…thën ìt wìll bë å lot hårdër 2 fìnd u ågåìn…

Friendship Day Quotes for Instagram

Friendship Day Captions

Friendship Day Captions

Frìëndshìp ìs åbout brìngìng out thë posìtìvë whën ëvërythìng sëëms nëgåtìvë…Bëìng åccëptëd for who you årë…Bëìng åblë to pìck up rìght whërë you lëft off…Shårìng, tålkìng, ånd låughìng…

Bëst Frìënds cån turn å horrìblë dåy, ìnto onë of thë bëst dåys of your lìfë. ~Nåthånåël Rìchmond

Å truë frìënd rëåchës for your hånd ånd touchës your hëårt. ~Åttrìbutëd to Hëåthër Pryor

Instagram Captions for Friendship Day

Friendship Day Instagram Captions

Friendship Day Instagram Captions

Also See: Happy Friendship Day Quotes

Friendship Day Status for Whatsapp & Facebook

Nowadays more and more people are getting hooked to the social networking medias to share their thoughts and heartiest feelings to their loved ones. With the most awaited occasion of Friendship Day is just booming around the corner, here we have published a series of cute and latest Happy Friendship Day Status for Facebook and Happy Friendship Day Status for Whatsapp account. Go ahead and also grab the exciting collection of impressive and adorable Friendship Day Images for Whatsapp that you can share with your best friends and let them know how much special they are to you.

Å sìnglë cåndlë cån ìllumìnåtë ån ëntìrë room. Å truë frìënd lìghts up ån ëntìrë lìfëtìmë. Thånks for thë brìght lìghts of ur frìëndshìp.

Å frìënd ìs swëët whën ìt ìs nëw. Ånd ìt ìs swëëtër whën ìt ìs truë. But you know whåt? Ìt ìs swëëtëst whën ìt ìs u.

Å frìënd ìs å push whën you håvë stoppëd, å chåt whën u r lonëly, å guìdë whën u r sëårchìng, å smìlë whën u r såd, å song whën u r glåd.

Friendship Day Status in Hindi

Friendship Day Status

Friendship Day Status

Frìëndshìp ìs å lìttlë morë trust,
Å lìttlë lëss try,
Å lìttlë morë låugh,
Ånd å lìttlë lëss cry,
Å lìttlë morë WË ånd å lìttlë lëss Ì
Happy Friendship Day!!!

Wë’vë known ëåch othër by CHÅNCË, bëcåmë frìënds by CHOÌCË, stìll frìënds by DËCÌSÌON. Ånd whën wë såy FRÌËND FORËVËR, thåt’s dëfìnìtëly å lìfëtìmë PROMÌSË!

Ì bëlìëvë ìn ångëls, thë kìnd thåt hëåvën sënds. Ì’m surroundëd by ångëls but Ì cåll thëm my bëst frìënds.

Wë gåìn ånd losë thìngs ëvëry dåy. But trust më on onë thìng: YOU WÌLL NËVËR LOSË MË! Ì wìll ålwåys bë thërë ås å frìënd!

Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Status

Friendship Day Status

Frìëndshìp ìs swëët whën ìt ìs nëw, swëëtër whën ìts truë, but swëëtëst whën ìt ìs you. Happy Friendship Day.

Whën God gåvë frìënds hë trìëd to bë fåìr! Whën Ì got you, Ì got morë thån my shårë! Happy Friendship Day…!

Truë frìënds årë lìkë Dìåmonds, thëy årë rëål ånd rårë. Fålsë frìënds årë lìkë lëåvës, thëy årë scåttërëd ëvërywhërë!!

Friendship Day Status Quotes

Friendship Day Status for Whatsapp

Friendship Day Status for Whatsapp

Also See: Happy Friendship Day Whatsapp Status

Friendship Day Pics for Instagram

As Friendship Day approaches, people start searching for various ways to greet their friends. And one of the wonderful ways of greeting friends is sending some fabulous Friendship Day images. Scroll down and find the latest and fresh collection of Friendship Day Images for Instagram which you can send across your pals as the token of love and affection towards your friend.  Explore our splendid collection of Friendship Day Pictures for Instagram. We have also provided here a classy and new Friendship Day Instagram Pics collection through which you can select the best one and send them to all your dearest buddies.

Friendship Day Instagram Images

Friendship Day Instagram Images

Friendship Day Pics for Instagram

Friendship Day Pics

Friendship Day Pics

Friendship Day Instagram Pictures

Friendship Day Pics

Friendship Day Pics

Also See: Happy Friendship Day Images


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bigg Boss 10 © 2016 Frontier Theme